Idealen en Ambities

Idealen en ambities
Onze belangrijkste ambitie is het realiseren van een duurzame woonwijk, zowel in technisch, ecologisch als sociaal opzicht.

Technisch duurzaam
• Energie: energieneutraal op wijkniveau; een zeer goede woningisolatie op “passief huis” niveau in combinatie met eigen energie opwekking; alle energie die we in onze woningen gebruiken wordt door de zon opgewekt met zonnepanelen (elektriciteit) en zonnecollectoren (warm water)
• Bouwmaterialen: recyclebare natuurlijke bouwmaterialen; regionale producten; zo veel mogelijk cradle-to-cradle
• Water: minimalisering drinkwatergebruik; opvang regenwater voor besproeiing planten; infiltratie overtollig regenwater in de bodem

Ecologisch duurzaam
• Landschap en biodiversiteit: één gezamenlijk ontwerp voor het openbaar groen en gemeenschappelijk groen op harmonieuze wijze overlopend in de privé-tuinen, met speciale aandacht voor inheemse plantensoorten en broed- en verblijfplaatsen voor vogels, vleermuizen, insecten en egels
• Een deel van de woningen wordt verdiept in de grond gebouwd, waardoor deze woningen meer één geheel kunnen vormen met het omringende landschap

Sociaal duurzaam
• Diversiteit in huishoudens: groot, klein, jong, oud, alleenstaand of wonend in gezinsverband, toegankelijk voor mindervaliden, etcetera
• Ontmoeting: een wijk die de onderlinge ontmoeting stimuleert, o.a. door een aantal gemeenschappelijke voorzieningen als een ontmoetingsruimte met vuurplaats, picknicktafels, eetbaar en gemeenschappelijk groen, een veilige inspirerende speelplek voor kinderen
• autoluwe wijk: goede bereikbaarheid openbaar vervoer, autoluw binnenterrein en minimaal ruimtebeslag door parkeerplaatsen

De hiervoor vermelde idealen en ambities zijn door de huidige leden tijdens ledenvergaderingen vastgesteld en vormen het uitgangspunt voor de nieuwe leden.

Leave a Reply